Zaproszenie na Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia LGR "Zalew Wiślany" - 26.06.2024 r.

przez LGR Zalew Wiślany

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2023.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8. Głosowanie w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej i powołanie nowego członka
Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Głosowanie w sprawie powołania Rady – organu decyzyjnego LGR „Zalew Wiślany”.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

 

 

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.