Sprawozdawcze Walne Zebranie członków LGR Zalew Wiślany

przez LGR Zalew Wiślany

ZAPROSZENIE
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany’’ serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna) przy ulicy Portowej 3 w Braniewie.

Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2017.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
7.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie LGR „Zalew Wiślany” .
9.    Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Komisji Rewizyjnej.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie zebrania.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 15 minut od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu
Andrzej Wiśniewski
Dyrektor Biura LGR „Zalew Wiślany”

projekty uchwał